Zásady ochrany osobných údajov – Casinogames77

Pozvite na https://casinogames77.com/ (ďalej len „webová stránka“).
Kto sme

Táto internetová stránka je webovou stránkou prevádzkovanou Casinogames77 („CasinoGames77“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“).

Tým, že si prezeráte našu webovú stránku, ako aj používate naše riešenia, uznávate, že ste čítali toto Oznámenie o ochrane osobných údajov a plne ho zohľadňujete.

Spoločnosť uznáva, že pri zhromažďovaní vašich osobných údajov sme viazaní zákonmi Malty a tiež určite budeme vaše osobné údaje spracovávať na základe GDPR. V prípade akýchkoľvek ďalších požiadaviek alebo otázok týkajúcich sa toho, ako presne používame vaše osobné údaje, sa môžete obrátiť na našu pomoc.

Akýkoľvek typ oznámenia, požiadavky alebo rôznych iných interakcií, ktoré adresujete Obchodu, bude zaslaný buď certifikovanou poštou, vyžiadaným potvrdením o návratke alebo e-mailom. Všetky interakcie uskutočnené e-mailom sa budú považovať za prijaté v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania.

Významy

Využitie výrazov v tomto Oznámení bude mať význam, ktorý im je priradený podľa GDPR, a tiež budú primerane vykladané. Okrem toho sa v nasledujúcom zozname interpretácií používajú:

GDPR- General Information Security Guideline (EU) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o obrane všetkých fyzických osôb pri nakladaní s osobnými údajmi, ako aj o slobodnom pohyb takýchto údajov, ako aj zrušenie smernice 95/46/ES, zmenenej, zmenenej alebo nahradenej, ako aj pravidelnej platnosti.
Služby – Služby poskytované Podnikom prostredníctvom Webovej stránky.
Jednotlivec – každý, kto si zaregistruje účet alebo prístupnosti a surfuje na internetovej stránke („Vy“, „Vaše“).
Predmet

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov stanovuje podmienky, ktoré spoločnosť dodržiava, aby chránila osobné súkromie našich jednotlivcov. Vykonávame akékoľvek zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov a tiež zaručujeme ich bezpečnosť a súkromie.

Máme právo zmeniť a aktualizovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov, kedykoľvek to bude považovať za vhodné, a akékoľvek jeho zmeny vstúpia do platnosti a vyplynú z okolností, ktoré sa objavia online na stránke. Akékoľvek významné zmeny tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov vám budú oznámené.

Koncepcie spracovania údajov

Plne rešpektujeme Vaše základné práva a ochranu Vašich osobných údajov považujeme za problém. Preto pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame štandardné pojmy:

Vaše osobné údaje poskytujeme len na autorizované a spravodlivé spracovanie a tiež zachovávame úplnú otvorenosť voči spôsobu, akým spravujeme vaše osobné údaje.
Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spresňujeme len na definované, špecifické a tiež skutočné účely, ako je uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, a neupravujeme ich lepšie žiadnym spôsobom nezlučiteľným s týmito funkciami.
Vaše osobné údaje spresňujeme len v takom rozsahu, v akom sú potrebné a vhodné na účely, na ktoré sa zhromažďujú.
Vynakladáme primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú presné a v prípade potreby aktualizované s ohľadom na ciele spracovania, pričom podnikneme všetky rozumné kroky na ich okamžité odstránenie alebo opravu v prípade chyby.
Vaše osobné údaje spresňujeme spôsobom, ktorý zaisťuje ich bezpečnosť využitím vhodných technických a organizačných postupov.

Ako celok ako správca vašich osobných údajov dodržiavame všetky príslušné právne predpisy, ako aj zákonné povinnosti.

Druhy zhromažďovaných osobných údajov

Spoločnosť zhromažďuje a spracúva nasledujúce Osobné údaje.

V bode vašej dostupnosti a tiež používania webovej stránky:

IP adresa;
Údaje modulu gadget koncového používateľa;
Údaje o surfovaní;
Informácie o individuálnych preferenciách týkajúcich sa webovej stránky.

Akékoľvek ďalšie osobné údaje poskytujete priamo vy počas vašej interakcie s Casinogames77.
Funkcie, ako aj Právny základ pre spracovanie údajov.

Spoločnosť môže upraviť Vaše Osobné údaje, aby splnila svoje povinnosti podľa Podmienok za dodržiavanie funkcií:

Správa a rozvoj Stránky ako aj Poskytovatelia;
Zlepšenie zákazníckej skúsenosti, pozostávajúce zo stanovenia prispôsobených Poskytovateľov a renovácie Webovej stránky a Služieb;
Rast nových produktov, služieb a tiež ponuky;
Zhromažďovanie, spracovanie, ako aj vykonávanie štatistických a iných výskumov a tiež analýza informácií; a tiež.
Potvrdenie súladu s Podmienkami stránky.

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším zákonným súhlasom na nasledujúce účely:

Priemyselná komunikácia, reklama, ako aj marketing našich riešení alebo služieb tretích strán; tiež.
Vedenie štúdií na výskumné účely, ako aj tréningy náboru zákazníkov.

Svoju autorizáciu máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania Vašich údajov pred jeho zrušením.

Príjemcovia informácií

Na vykonávanie funkcií uvedených v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov môžeme poskytnúť získanie prístupu k vašim osobným údajom alebo ich prenos k príjemcom:

Spoločnosti tretích strán pre bezproblémovú prevádzku a tiež zlepšenie internetovej stránky; a.
Tretí poskytovatelia služieb overovania veku.

Spracovanie vašich osobných údajov našimi spracovateľmi informácií sa vykonáva na základe zmluvy, v ktorej sú dátové procesory zapojené do rovnakého stupňa ochrany údajov, aký ponúka toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje určite neprezradíme žiadnemu typu tretích strán mimo Európskej únie.

V prípade, že nás bude vyžadovať súd alebo rôzne iné správne orgány na základe preskúmania súvisiaceho s nezákonnými úlohami, Spoločnosť môže posunúť Vaše Osobné údaje orgánom verejnej moci na úroveň stanovenú legislatívou.

Bezpečnosť informácií a tiež diskrétnosť

Aby sa zabezpečilo vhodné použitie a stabilita vašich osobných údajov a tiež aby sa zabránilo neoprávnenému alebo náhodnému prístupu, spracovaniu, odstráneniu, zmene alebo rôznym iným použitiam, spoločnosť uplatňuje vhodné vnútorné pravidlá, ako aj podniká všetky náležité kroky, technické, ale aj procesné bezpečnostné kroky, ako aj technické normy, vychádzajúce z vhodných zákonov a predpisov.

Spracúvanie Vašich osobných údajov Spoločnosťou sa vykonáva spôsobom, ktorý zaisťuje súkromie, bezpečnosť a ochranu, pričom sa zohľadňujú najaktuálnejšie prírastky, náklady na implementáciu a charakter, rozsah, kontext a tiež ciele manipulácie, spolu s nebezpečenstvami pre Vaše zákonné práva a slobody, ktoré sa vzťahujú na každý scenár.

Vaše osobné údaje spracúvajú výlučne oprávnení pracovníci spoločnosti, ktorí sú viazaní prísnou povinnosťou mlčanlivosti.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie príslušných funkcií spracovania vysvetlených v tomto Oznámení, v súlade so zásadami Minimalizácia údajov a Obmedzenie úložného priestoru. Po uplynutí doby uchovávania sú vaše osobné údaje odstránené z našich zdrojov údajov a tiež systémov.

Ak sa domnievate, že sú vaše práva porušené, máte právo podať sťažnosť na pracovisku informácií, ako aj na komisárovi pre informačnú bezpečnosť na nasledujúcej stránke https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/ sťažnosti.aspx.

Vaše povinnosti

Používaním našej webovej stránky, ako aj poskytnutím svojich osobných údajov beriete na vedomie, že ste vyzvaní, aby ste poskytli svoje skutočné, presné a úplné údaje, ako to požaduje Firma. Okrem toho by ste nás mali poučiť o akýchkoľvek úpravách vašich údajov, aby sa zaručilo, že budú aktualizované a presné.

Cookies

Naša webová stránka využíva súbory cookie. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, prečítajte si naše Zásady používania súborov cookie.